திருக்குறள் |2|
எதிலிருந்தெல்லாம்
விலகியிருக்கிறாயோ
அதிலிருந்தெல்லாம்
உனக்குத்
துன்பமில்லை.

#kuralproject

Comments