பிரபஞ்சன் |1|

"இது ரொம்ப உசந்த சாதி நாயாக்கும்"
என்றார் அவர்.

"நாயில் கூடவா சாதி?"
என்றான் மூர்த்தி.

நண்பர் ரொம்ப யோசனையில் இருந்துவிட்டு,

"மனுஷர்கள் ஏற்படுத்திக்கொண்டது.
நாம் எல்லாவற்றிலும் நம்மைத் தானே காண்கிறோம்"


என்றார்.


- பிரபஞ்சன் 

('மரி என்னும் ஆட்டுக்குட்டி' சிறுகதைத் தொகுப்பிலிருந்து)

Comments