தேவதேவன்உன்னுடைய சூரியன்


உனக்கு சந்தோஷம் தருவது எதுவோ
அதுவே உனக்கு சூரியன்
உதாரணமாக ஒரு சாப்பாட்டுப்பொட்டலம்
ஒரு பப்பாளிப்பழம்
ஒருநண்பனின் முகம்
ஒரு குவளைத்தண்ணீர்
ஒரு கண்ணாடி
இன்னும்
காகிதத்தில் பொதியப்படாத கவிதைகள்
என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.
ஒரு சாப்பாடுப் பொட்டலம்
அப்போதைய நிறைவை உனக்கு அளிக்கவில்லை என்றால்
ஒரு பப்பாளிப்பழம்
அன்றைய பொழுதை இனிமையாக்கவில்லை என்றால்
ஒரு நண்பனின் முகம்
உன் முகத்திற்கு ஒளியேற்றவில்லை என்றால்
ஒருகுவளைத்தண்ணீர்
உன்தாகம் தணிக்கவில்லை என்றால்
ஒரு கண்ணாடி முன்
நீ புன்னகை கொள்ள இயலவில்லை என்றால்
காகிதத்தில் பொதியப்படாத கவிதைகளாய்
உனக்கு உன் வாழ்க்கை ஒருபோதும் காணப்படவில்லையெனில்
உணர்ந்துகொள்
நீ இருக்குமிடம் ‘சூரியமறைவுப்பிரதேசம்’


- தேவதேவன்

Comments