பூச்சிகளின் உலகம் 1


"பூச்சிகள் நம் உலகத்தில் வாழவில்லை.
நாம்தான் பூச்சிகளின் உலகத்தில் வாழ்கிறோம்."

- நீ.செல்வம் அவர்கள் பசுமை விகடனில் எழுதும், பூச்சிகளும் நம் நண்பர்களே 2.0 தொடரிலிரிந்து...

நன்றி பசுமை விகடன்

Comments