பாரதியம்

தழல் வீரத்தில்
குஞ்சென்றும்
மூப்பென்றும்
உண்டோ?

பாரதி

Comments