திருக்குறள் 4


தெய்வத்தால் ஆகாது.
எனினும்
முயற்சி
தன் மெய்வருத்தக்
கூலி தரும்

Comments