திருக்குறள் 5

உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது

தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து

(அதிகாரம்:ஊக்கமுடைமை குறள் எண்:596)

#kuralproject

Comments