லா.ச.ராஅரிசிக்குள் கையை விட்டு எடுக்கிறேன்.
உடம்புச் சூடே போல கணகணப்பு
பூமியின் கர்பத்தினின்று வந்ததல்லவா?

லா.ச.ரா.

#Lasara Quotes
#லா.ச.ராமாமிருதம் Quotes

Comments