இசைப் போராளி பாப் மார்லி நினைவு தினம் - மே 11

உலகத்தில் தீமை செய்யவேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் ஓய்வெடுப்பதில்லை.
அப்படியிருக்கையில் நான் மட்டும் ஏன் ஓய்வெடுக்கவேண்டும்?

பாப் மார்லி 

நினைவு தினம் மே 11

Comments