திருக்குறள் 12 | குறள் 319


குறள் 319


பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்.


If you harm others in the forenoon,
harm will visit you, by itself, in the afternoon.


#kuralproject #Thirukkural #kural #திருக்குறள்

Comments