புகைப்படக் கவிதை 2

••
We carry inside us,
the wonders we seek outside.
••
Rumi

புகைப்படம் : Manivannan Thangavelu

Comments