திருக்குறள் 8

பேரறிவாளன்குறள் 215


குளத்தில் உள்ள நீர் போல பேரறிவாளர்களின் செல்வம் எல்லோர்க்கும் பயன்படும்

The wealth of the wise one who loves, and is loved by, the world,
is like a public pond brimming with water.

#kuralproject

Comments