ரூமி


வானில் தெரியும் நிலவைப் பார்
ஏரியில் தென்படும் ஒன்றையல்ல.

ரூமி


Comments