திருக்குறள் 13வினைத் திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத் திட்பம்; மற்றைய எல்லாம் பிற.

661 குறள்

Comments