ஜென் தத்துவங்கள் - 2

மூழ்கப் போகும் படகில் ஏறி கடலில் பயணம் செய்வது போன்றது வாழ்க்கை

ஷன்ரியூ சுசூகி - ஜென் தத்துவம்

Comments