ஜென் தத்துவங்கள் - 3


அமைதியாக இருக்கும் மனதிடம் மொத்த பிரபஞ்சமும் சரணடைந்துவிடும்

ச்சுவாங் ட்ஸூ - (ஜென் தத்துவம்)

Comments