சச்சிதானந்தன் கவிதைகள்

கண் திறந்திருப்பவர்கள் எல்லாம்
தியானிக்காதிருப்பதுமில்லை
குரு சொன்னார்

சச்சிதானந்தன்

Comments