குமரகுருபரன்

ஒரு ஆகச் சிறந்த பெண்ணை காண்கிறோம். அவளின் அன்பின் பொருட்டு எதையும் நாம் இழக்காவிடில் யாருக்காக எதை இழக்க? காதல் என்பது சந்தோஷமும் கூட.

குமரகுருபரன்

Comments