நா.விச்வநாதன் கவிதைகள்


சமுத்திரக் கரையில் ஒதுங்கும்
கிளிஞ்சல்கள்
குழந்தைக்கு வைரங்கள்
காட்சிதானே நிஜ வைரம்
காண்பவன் குழந்தையானால்
கிளிஞ்சல்கள் போதுமே
-

நா.விச்வநாதன்

Comments