ஜென் பழமொழி

உங்கள் காலணிகள் சரியாகப் பொருந்தும் போது
அதை மறந்துவிடுகிறீர்கள்

ஜென் தத்துவம்

Comments