உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் - திருக்குறள்


Comments