மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்


மனத்துக்கன் மாசிலனாதல்

குறள் 34

Comments

Post a Comment