எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் - இடக்கைஎல்லா வெற்றிகளும் சந்தோஷங்களும் துயரங்களும் வெறும் நினைவுகளாக மட்டுமே மிஞ்சியிருக்கிறது என்பது எவ்வளவு வேதனையானது. இவ்வளவுதானா மனித வாழ்க்கை ?


எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் - இடக்கை

Comments