சுந்தர ராமசாமி Quotesபாதைகள் என்று எதுவுமில்லை.
உன் காலடிச் சுவடே உன் பாதையை உருவாக்குகிறது.

There's nothing called paths.
The step of your feet creates your path.

#சுந்தரராமசாமி #sundhararamasamy #ஜேஜேசிலகுறிப்புகள் #Tamilbooks

Comments