வண்ணதாசன் Quotesமனுஷன் உடம்புல வியர்வையும்,
கண்ணுல தண்ணீரும் இருக்கிறவரைக்கும் எப்படிப்பா உலகத்தில் ஈரம் வத்திப்போகும்? 

#வண்ணதாசன் #கல்யாண்ஜி 

Comments