தாயுமானவர் பாடல்கள்


 
சூதொன்றுமின்றி என்னை
சும்மா இருக்க வைத்தாய்
ஈதொன்றும் போதாதோ
இன்பம் பராபரமே

தாயுமானவர்

Comments